Hemel

Terug

Ga ik naar de hemel?

Beste lezer, dank je voor het bezoeken van deze pagina. Het goede nieuws is dat God ontzettend van je houdt. Zijn wil voor jou is dat je naar de hemel gaat en dat je Hem leert kennen.

Het doel van jouw leven

Alle dingen zijn door God en voor God geschapen. >> 1 In de eerste plaats draait het leven om Hem. Jouw oorsprong komt uit Hem. Je bent gemaakt voor God. Als je leven op God gericht is, zul je Zijn doel met jouw leven ontdekken.

Jongen

Een smalle weg

De weg naar de hemel is een smalle weg. Het volgende vers uit de Bijbel laat dit zien:
Iemand vroeg hem (Jezus): ?Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?? Hij antwoordde: ?Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. (Luc 13:23-24)

De deur om door naar binnen te gaan is Jezus zelf.
Jezus zei: ?Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.? (Joh 10:9)

Waarom Jezus?

Sinds de zondeval zijn de mensen van God gescheiden geraakt. De bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is. Dit betekent lichamelijke dood, geestelijke dood en uiteindelijk zelfs de eeuwige dood.

Jezus kwam om je geestelijk levend te maken en om jou eeuwig leven te geven.
Om jou en mij vrij te kopen van de dood heeft Jezus de straf voor de zonde gedragen.
Dit deed hij door zijn leven voor jou te geven aan het kruis.
Hierin toont God dat hij ontzettend veel van jou houdt en dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat.
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh 3:16

   Kruis

Ik heb God niet nodig

Wanneer mensen dat zeggen, bedoelen ze dat ze best gelukkig zijn zonder God.
Wat ze niet beseffen, is dat onze grootste behoefte niet geluk is, maar vergeving.
Je moet toch wel heel erg trots zijn om tegen God te zeggen dat je geen vergeving nodig hebt?
We hebben allemaal vergeving nodig. Zonder vergeving zit je zwaar in de problemen.
Want God is niet alleen een liefhebbende vader, maar ook een rechtvaardige rechter.
Als je niet accepteert wat Jezus voor jou aan het kruis gedaan heeft, betaal je op een dag zelf de prijs voor zonde.
Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. (Rom 6:23)

Jezus is de enige weg

Jezus was niet zomaar een mens. Hij is Gods zoon. Hij koos vrijwillig om als mens naar de aarde te komen om de zonde van de mensen te betalen. De bijbel maakt het duidelijk dat er buiten Jezus geen redding bestaat.

Wat niet iedereen beseft is dat God de Vader het oordeel over de mensen geheel aan zijn zoon Jezus heeft toevertrouwd. Het uiteindelijke oordeel over jouw leven wordt door Jezus Christus geveld en niet door God de Vader. Het is daarom van groot belang dat je Jezus in je leven aanneemt als jouw persoonlijke verlosser.

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Joh 3:35

Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Joh 17:2

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; Matt 25:31-32

Wat moet ik doen?

Om gered te worden, is het belangrijk dat je inziet dat je vergeving nodig hebt.
Alleen door geloof in Jezus Christus is de redding beschikbaar!
?Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.? (Hand 4:12).

De boodschap van Jezus is: "Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!" (Mat 3:2)
en "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?"

Dit tot inkeer komen is jezelf bekeren.
Keer je af van de zonde en van je huidige leven.
Keer je tot God en bid voor de vergeving van je zonden.
Het doel van jouw leven is om met God te leven. Hier en nu en straks voor eeuwig.

Het is waar dat God een keuze en een verandering van je vraagt.
De keuze om met zonde te breken. De keuze om niet bij de wereld maar om bij God te horen.
Besef wel dat wat je terug krijgt in geen verhouding staat met wat je opgeeft.
Jezus zei hierover: Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. - Mat 16:25

Maar het is zoals geschreven staat: ?Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.? - 1 Kor 2:9

Het is een geweldige eer om Jezus te dienen. Hij is de allerhoogste, God van Hemel en aarde.
Hij zorgde persoonlijk voor jouw redding. Alles bestaat in Hem, voor Hem en door Hem.>> 2 
Een leven met Jezus is vol liefde, vreugde en vrede.>> 3 

Wil jij ook vergeving van zonden ontvangen?
Jezus wil je vergeven, hij heeft voor je betaald met zijn leven.
Hij zal je niet afwijzen want: "Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen," Joh 6:37


Conclusie: Ga ik naar de hemel?

Beste lezer, je kunt zelf het beste het antwoord op deze vraag geven.
Het woord van God spreekt daarover.

Vertrouw je op Jezus als je persoonlijke verlosser?
God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. (Rom 3:22)
Ken je Jezus?
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. (Joh 17:3).
Volg je Jezus?
Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. (Joh 5:24)
Ben je wederomgeboren?
Jezus antwoordde: ?Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.Reacties [1]  Waardering Waardering: