Bestaat de hel?

De hel ? bestaat die echt?

hell De hel ? bestaat die echt? ?Ik hoop van niet?, is mijn eerste reactie.
Mijn menselijke natuur ziet het liefst als antwoord: ?Nee, de hel bestaat niet echt. Je hoeft nergens bang voor te zijn?.

door David W. Argue, vertaling Anny Venmans

En ik houd per slot van rekening van een ?happy end?.

?En zo leefden ze nog lang en gelukkig?, was de laatste regel in veel verhalen toen ik deze reis begon ? en ik zou willen dat het ook echt zo zal eindigen.

Het is vertroostend te denken dat iedereen gewoon de hemel bereikt. We stellen de hemel gelijk met Gods liefde en welwillendheid; we verwijderen te gemakkelijk die eigenschappen van Zijn karakter als we over de hel denken.

En het hele begrip hel lijkt zo makkelijk tot een mythe te worden. Misschien heb je net als ik door een museum gelopen en al die middeleeuwse schilderijen van de hel gezien een martelkamer van de duivel vol monsters tonen. Kunnen we dat allemaal niet verwijzen naar wilde fantasie?n van een nogal primitieve tijd?

Ik denk veel liever na over de hemel - je weet wel: ?de dingen van boven?.

Ondertussen knaagt er diep van binnen een besef van een beklemmende realiteit.

Het onderwijs van Jezus

Om antwoorden te vinden pak ik mijn Bijbel. De kwestie is te complex en te belangrijk om op een andere bron te vertrouwen. Als ik in het Nieuwe Testament lees stuit ik op een aantal verwijzingen in Matthe?s naar verklaringen die Christus zelf gaf met betrekking tot dit ongemakkelijke onderwerp.

?Wie tot zijn broeder zegt: ?Dwaas!?, zal vervallen aan het hellevuur? (Matthe?s 5:22, NBG).

?Het is beter voor u, dat ??n uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde? (5:29).

?Weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel? (10:28).

Toen ik de uitgebreide parabels van Jezus in Matthe?s 13:24-50 las met betrekking tot de eeuwige bestemmingen van de mens, vielen me verscheidene verzen op.

?Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur? (13:30). (Om dit vers beter te kunnen begrijpen is het goed ook vers 39 te lezen: ?De vijand, die het [onkruid] gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen?).

?Zij [de engelen]zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars? (13:42).

?Z? zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars? (13:49,50).

En de waarschuwingen gaan door in dit onthullend Evangelie.

?En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met ??n oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden? (18:9).

?Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?? (23:33).

?Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is? (25:41).

?En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven? (25:46).

Als ik de andere Evangeli?n lees, merk ik op dat Markus, Lukas en Johannes minder de nadruk leggen op dit onderwerp, maar ze sluiten zich aan bij Matthe?s in het spreken over ?de hel, het onuitblusbare vuur? (Markus 9:43); ?in de hel geworpen worden?(Markus 9:45,47); ?Daar zal het geween zijn en het tandengeknars? (Lukas 13:28); ?kwelling?en ?ondraaglijke pijn? (Lukas); ?toorn? (Lukas en Johannes); ?gedoemd? (Markus, Lukas, Johannes).

Soms ben ik tegen mijn tranen aan het vechten.

De Evangeli?n spreken alle om ons ervan te verzekeren dat er aan de hel niets mythisch is. Jezus maakt duidelijk dat het geen middeleeuwse martelkamer is, onderworpen aan demonische grillen. Het is eerder het eindoordeel over het kwaad, een oordeel dat oorspronkelijk bedoeld was voor ?de duivel en zijn engelen? (Matthe?s 25:41), maar ook voor allen die hun wegen zouden willen volgen.

In zijn boek ?Het probleem van pijn? schreef C.S. Lewis: ?Er is geen dogma dat ik liever uit het christendom zou willen verwijderen dan deze, als het in mijn macht zou liggen. Maar het wordt volledig ondersteund door de Heilige Schrift en vooral door de eigen woorden van onze Heer; het heeft altijd bij het christendom gehoord en heeft de steun van de rede. Als er een spel wordt gespeeld moet het mogelijk zijn het te verliezen.

Taalfilters

Als we niet oppassen kan de taal die de Evangeli?n gebruiken bij het beschrijven van de hel ons soms het gevoel geven dat het allemaal niet zo zeker is. Bijvoorbeeld: hoe kan iemand eeuwig branden en niet de laatste adem uitblazen of tot as gereduceerd worden?

Wat me veel helpt bij deze en andere vragen is het besef dat er twee soorten filters zijn waar ik doorheen moet werken als ik de hel wil te begrijpen: (1) het filter van de taal en de cultuur van de eerste eeuw, de achtergrond van deze documenten, en (2) de zwakheid van ons voorstellingsvermogen en taal in dit leven om de nieuwe toestand van de eeuwigheid te beschrijven.
In zekere zin zitten klem tussen de twee.

Maar we kunnen niet de belangrijke waarschuwingen van de Redder uit het oog verliezen. Er zal een eeuwigdurende straf zijn voor iedere soort slechtheid. Diegenen die veroordeeld zijn zullen reageren met angst en verzet. De eeuwige vonnissen van zowel de rechtvaardigen als de goddelozen zullen een signaal zijn van Gods definitieve gerechtigheid (houd in gedachten dat het een gerechtigheid is die iedereen genadig vergeeft die berouw heeft, zolang er nog gelegenheid toe is).

De plaats van eeuwige kwelling zal bestaan net zo zeker als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Openbaring 21:1-5 zo prachtig beschrijft. Maar waar Gods onmiddellijke en vertroostende aanwezigheid het waarmerk van de nieuwe schepping is, zal de hel voor eeuwig een complete scheiding van God en Zijn Heilige Geest met zich meebrengen. Ik kan me zelfs niet een beetje voorstellen hoe vreselijk, hoe eenzaam, hoe emotioneel koud en hopeloos dat zal zijn.

Eeuwige bestemmingen

Op een dag zullen wij allemaal voor Christus komen te staan, de Rechter van allen, en Zijn kruisverhoor moeten ondergaan.

?Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar? (2 Korinti?rs 5:10,11).

Vanaf die plaats van gerechtigheid zal de mensheid gescheiden worden en naar twee bestemmingen gestuurd worden ? de hemel voor diegenen die de verzoening van Christus voor hun zonden geaccepteerd hebben, en de hel voor diegenen die deze kans afgewezen hebben.

Gelovigen in Christus die al ?weten wat het is om de Heer te vrezen? geven hun leven om ?mensen te overtuigen? om zich nu tot Christus te wenden, terwijl dit leven zich ontvouwt en voordat het eeuwige oordeel begint.

Iedereen kan de hel ontlopen door zich tot Jezus te wenden en Hem te vragen zijn zonden te vergeven.

Jezus zei: ?dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage? (Johannes 6:40).

Waarom nu geen actie ondernemen? Je kunt die beslissing nemen daar waar je bent. Vraag Jezus je te redden van je zonden, je op te nemen in Zijn gezin, en voor jou de deur naar de hemel te openen. Je lot kan verzekerd zijn, en je leven nu kan een hemelse inhoud krijgen.

?Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden? (Romeinen 10:13).

Het is Gods belofte.

Nu is het aan jou.
Bron: www.manna-vandaag.nl

Zie ook: www.eeuwigheid.net en God leren kennen