Jezus is God

Wie is Jezus? Wat zei men over hem en wat zei hij over zichzelf?

De door velen gerespecteerde christen apologeet C.S. Lewis zei over Jezus:

"Ik probeer hier te voorkomen dat iemand de werkelijk dwaze uitspraak doet die mensen vaak over Hem doen: 'Ik ben bereid om Jezus te accepteren als een groots moreel leraar, maar ik accepteer niet zijn claim dat Hij God is.' Dat is de ?ne uitspraak die we niet kunnen doen. Een man die niets meer was dan dat, een man, maar die het soort dingen zei die Jezus zei zou geen groots moreel leraar zijn. Hij zou ofwel een gek zijn - op het niveau van de man die beweert een gekookt ei te zijn - ofwel de Duivel van de Hel. Je moet een keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God; of hij was een gek of iets ergers. Je kan Hem opsluiten als een idioot, je kan naar Hem spugen en Hem als een demon opsluiten; of je kan aan zijn voeten neervallen en Hem Heer en God noemen. Maar laten we niet beginnen met die neerbuigende onzin over wat een groots menselijk leermeester Hij was. Hij heeft die optie niet aan ons opengelaten. Dat was niet zijn bedoeling." ? Onversneden Christendom

Jezus aangeduid als God

Het meest belangrijke wat we over Jezus kunnen vaststellen is dat hij ??n van de drie personen van de Godheid is. God openbaart zich als ??n God in drie verschillende personen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het is het mysterie wat de drie-eenheid wordt genoemd. Deze drie zijn onafscheidelijk en vormen een volmaakte eenheid.

Dat Jezus ook als God is geopenbaard, komt onder andere naar voren in de volgende versen. In Johannes hoofdstuk 1 staat:

Joh 1: Vers 1-4 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Het Woord was er al in het begin, het Woord was bij God (de Vader) en het Woord was God.
Ook wordt over het Woord gezegd dat alles wat bestaat door het Woord is ontstaan. Dat Jezus ook de schepper van hemel en aarde is komt verderop nog duidelijk naar voren.
Het volgende vers laat zien dat met het Woord ook echt Jezus wordt bedoeld die een mens is geworden. Hij heeft de grootheid van God geopenbaard door zijn leven en is de enige Zoon van de Vader.
Dat hij als enige Zoon van de Vader genoemd wordt wijst er ook op dat hij van hetzelfde wezen is, als God de Vader.

Joh 1: Vers 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Nogmaals wordt de Zoon als God genoemd in vers 16. De tekst "die aan het hart van de Vader rust" geeft aan dat hij nauw verbonden is met de Vader.

Joh 1: Vers 16 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

God over Jezus

In de volgende verzen wordt Jezus door God als "mijn geliefde Zoon" aangesproken

Mar 1:9-11 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ?Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.?

Mat 17:1-8 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ?Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.? Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ?Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!? Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ?Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.? Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

In Hebree?n 1 vers 8 staat dat God zijn Zoon met God aanspreekt.

Heb 1:8 Maar tegen de Zoon zegt hij: ?God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.

Anderen over Jezus als God

Joh 5:18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.

Joh 10:33 ?Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,? antwoordden ze, ?maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!?

Mat 16:13-17 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ?Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?? Ze antwoordden: ?Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.? Toen vroeg hij hun: ?En wie ben ik volgens jullie?? ?U bent de messias, de Zoon van de levende God,? antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ?Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

Jezus laat zichzelf God noemen zonder te corrigeren

Joh 20:28 Tomas antwoordde: ?Mijn Heer, mijn God!?

God heeft door/met Jezus alles geschapen

Joh 1:3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.

Heb 1:2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.

1 Kor 8:6 wij weten: er is ??n God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en ??n Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

Kol 1:13-20 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
Hij bestaat v??r alles en alles bestaat in hem.
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:
in hem heeft heel de volheid willen wonen
en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Jezus werd een mens

Jezus hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij koos ervoor om als mens naar de aarde te komen om zo mensen vrij te kopen van de dood.

Fil 2: 6-11 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood ? de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ?Jezus Christus is Heer,? tot eer van God, de Vader.

In Isra?l offerden men dieren om vergeving van zonden te kunnen krijgen.
Dit deden ze omdat God hun dit had opgedragen.
Het bloed van dieren kan echter geen blijvende vergeving van zonden geven.
Het was slechts een voorafschaduwing van het perfecte offer van Christus.
Maar er staat staat geschreven:

Heb 10:4-7 bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld:
?Offers en gaven hebt u niet verlangd,
maar u hebt mij een lichaam gegeven;
brand- en reinigingsoffers behaagden u niet.
Toen heb ik gezegd: ?Hier ben ik,?
want dit staat in de boekrol over mij geschreven:
?Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.??

Het doel van Jezus om als mens naar de aarde te komen is om mensen van hun zonden te bevrijden. Hiervoor moest hij 100% mens worden. Het verschil tussen Jezus en andere mensen is dat hij door de Heilge Geest verwekt is bij de maagd Maria. Jezus was een mens, zoals de mens was voor de zondeval. Hierdoor kon hij door zijn leven te geven het perfecte offer brengen. Het enige offer waardoor zonden vergeven kunnen worden.
Dat Jezus als mens kwam staat duidelijk in de volgende versen:

Rom 5:17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van ??n mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo?n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.

Rom 5:17 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God.

Hebr 4:14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.

Hebr 4:14 Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!

Jezus het eeuwige leven

Joh 17:3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

Rom 6:23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

1 Joh 1:2 Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.

1 Joh 5:20 We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.

Joh 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Zonder Jezus geen leven

1 Joh 2:23 Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

1 Joh 5:10 Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft.

1 Joh 5:23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.

1 Joh 4:2 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen ? nu al is hij in de wereld.

1 Joh 4:14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.

1 Joh 5:12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

2 Joh 1:9 Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

Joh 3:18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Joh 14:6 Jezus zei: ?Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Jezus rechter van hemel en aarde

Uiteindelijk zullen we voor de rechter van hemel en aarde komen te staan. Dat is niemand minder dan de Heer Jezus.
We kunnen daarom niet om Jezus heen, hij is de door God aangewezen verlosser.

Joh 5:22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.

Mat 25:31-45 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen:
?Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.? Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: ?Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?? En de koning zal hun antwoorden: ?Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.?
Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: ?Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.? Dan zullen ook zij antwoorden: ?Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?? En hij zal hun antwoorden: ?Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.? Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.?

De hemel is niet te verdienen

We kunnen naar menselijke maatstaven een goed mens zijn. Ik ken goede mensen die er oprecht voor me willen zijn.
Toch kunnen we niet vertrouwen op onszelf om gered te worden. In het licht van een perfecte God blijken wij verre van perfect te zijn.

Pred 7:20 Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig.

Rom 3:19-20 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.

Vrijspraak door Jezus

Rom 3:22-25 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

Hand 4:12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.?

De oproep van Jezus

Nog altijd is de oproep van Jezus hetzelfde.

Mat 4:16 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ?Kom tot inkeer,? zei hij, ?want het koninkrijk van de hemel is nabij!?

Deze oproep klinkt hier ook voor jou.
Geef je huidige leven op en neem Jezus aan als je verlosser.
Roep tot God vanuit je hart. Ontvang vandaag nog de kostbare vergeving van Jezus. Hij betaalde voor jou met zijn leven.
Als jij dat ook wil kun je die keuze hier bevestiggen.

 

Reacties [0]  Waardering Waardering: