Hoofdstuk X - Enig licht op het ontstaan van de Bijbel

Index / Vorige / Volgende

HOOFDSTUK 10

ENIG LICHT OP HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL

Door de uitstorting van de Heilige Geest op deze Chinese kinderen werd veel licht geworpen op het ontstaan van het woord van God.

VERVULDE PROFETIEN

Zo'n uitstorting van de Geest, die gepaard gaat met bevestigingen van bovennatuurlijke aard is op zich al een bewijs dat de Bijbel door God geschreven is. Hij alleen kent de toekomst. Het feit dat profetie?n in vervulling gingen was voor Christus en de apostelen voldoende bewijs dat de Heilige Schrift door toedoen van God was ontstaan.

IN HETGEEN WIJ HEBBEN VERTELD OVER DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST OVER DEZE KINDEREN ZIJN TIEN PROFETIEEN VAN DE SCHRIFT VERVULD:

1) Een dergelijke doop was voorzegd voor gelovigen in onze tijd;

2) Deze doop zou gepaard gaan met het spreken in

3) talen die men niet kende en met

4) profetie?n, zoals de Geest die ingaf.

5) Als bevestiging van de profetie werd aan deze kinderen "de werken van Christus" getoond.

6) De dingen van de toekomst werden hen in hun realiteit getoond.

7) Zoals de Bijbel ons leert werden zij "wedergeboren" door de Heilige Geest en ontvingen zij het getuigenis in hun hart, waardoor zij riepen "ABBA, lieve Vader".

8) Deze gezichten die door deze kinderen werden gezien vervullen het Schriftwoord, dat in de laatste dagen "jongelingen gezichten zullen zien".

8) Demonen werden uitgedreven en

9) zieken werden op bovennatuurlijke wijze genezen,precies zoals de Bijbel zegt dat dit door de Heilige Geest zou geschieden.

10) Een merkwaardige verandering vond plaats, zodat wat men vroeger lief had, nu werd gehaat, en dat wat men vroeger haatte, nu lief had.

DE ONWETENDEN VERKOREN BOVEN DE WIJZEN

Op de tweede plaats moeten wij bedenken, dat volgens de Bijbel Gods openbaringen en het ontstaan van de Schrift niet afhankelijk zijn van natuurlijke gaven of natuurlijk verworven kennis. Amos, of Petrus, of Johannes, die geen opleiding hadden genoten, werden door God ge?nspireerd en schreven diepere waarheden dan de grootste wijzen van de wereld.

Kunnen wij niet in datgene wat de Heer aan deze verachte en uitgeworpen bedelaartjes, jongens en meisjes, heeft gedaan en geopenbaard, een bewijs zien dat het Woord van God op waarheid berust? Omdat "niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen" de ouderwetse smalle weg van het geloof gaan, kan Hij kiezen en kiest Hij deze "verachten", juist deze eenvoudige Chinese kinderen van de straat en de goot, om "zulke belangrijke dingen" te brengen in deze tijd van goddeloos intellect en wereldse kennis.

De verachten
Meer van de ?verachten?.

Terwijl de wijzen van deze geleerde, trotse en eigenzinnige generatie het eenvoudige Woord weerstaan en krachteloos maken door de duisternis van hun eigen zelfvoldane meningen, is het heden ten dage net zo waar als in het verleden, dat Jezus te midden van deze verwarde menselijke wijsheid kan uitroepen: "Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar aan kinderen hebt geopenbaard. " (Matth. 11: 25)

De geleerden en heersers begrepen ten tijde van de Here Jezus Zijn wonderbare werken en Zijn wonderbaar leven niet, "anders zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben". ( 1 Cor. 2: 8). De heersers en geleerden in de dagen van de apostelen begrepen de wonderbare werken niet van de almachtige God door eenvoudige mannen, die vervuld waren met de kracht van de Heilige Geest, anders zouden zij de geestvervulde heiligen van de eerste gemeente niet gedood hebben.

De diepe openbaringen, die deze Chinese kinderen ontvingen, die "niets geleerd hadden" in de scholen van de wereldlijke wetenschap, vormen het bewijs voor het geschreven Woord van God; het maakt er aanspraak op dat het gekomen is door oprechte mannen, onafhankelijk van hun natuurlijke begaafdheid of hun verworven kennis.

OOGGETUIGEN VAN BIJBELSE VOORVALLEN UIT HET VERLEDEN

Gu Siao Er
?Gu Siao Er?, zoals hij binnenkwam in het Adullam weeshuis. Hij is zo eenvoudig als hij eruit ziet. De Heer gaf hem wonderlijke visioenen van historische gebeurtenissen uit het Oude en het Nieuwe testament.

Wij ontvingen enig licht over de wijze waarop de schrijvers van de Bijbel gewerkt kunnen hebben, omdat we een ooggetuige van de gebeurtenissen uit het verleden in ons midden hadden. E?n van onze meest onwetende en minst begaafde jongens werd bij meer dan ??n gelegenheid, toen hij "in de Geest" was, ooggetuige van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament. Hij zag de plagen in Egypte: de kikvorsen in het paleis van de Pharao, de vliegen in het eten van de Pharao, de sprinkhanen, de dode oudste zoon en de gehele verslagen familie. Hij zag Elia en Elisa de Jordaan overtrekken, de vurige paarden en de wagen en de hemelvaart van Elia. Hij zag Dani?l in de leeuwenkuil met zijn engelenwacht; zo werden nog meer voorvallen uit het Oude Testament gezien.

Deze jongen zag ook in gezichten de wonderen van de Here Jezus. Hij zag de verzoeking van de Heer. De duivel in de gedaante van een knappe jonge man voerde de Heer op een hoge berg en liet Hem daar alle wereldrijken zien. Jezus werd overal begeleid door engelen. De jongen had gezichten van Jezus, hoe Hij over het water ging, zieken genas en blinden de ogen opende. Deze jongen, en ook andere jongens, zagen het lijden van de Here Jezus, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart.

Eerst verwonderde ik mij over de gezichten van de gebeurtenissen uit het verleden. Daarna werd ik er bij bepaald, dat er voor God geen "verleden", "heden" en "toekomst" is. God zegt: "Ik ben die Ik ben. " Alles is voor Hem heden. Omdat de Heilige Geest Zijn Geest is, kunnen in gezichten en openbaringen van de Geest "verleden", "heden" en "toekomst" in Gods huishouding "tegenwoordige tijd" zijn voor iedereen, die door de Heer wordt uitgekozen voor Zijn openbaringen.

Deze openbaringen uit het verleden, door de Adullam kinderen ontvangen, verklaren, dat de Bijbel ge?nspireerd is. Voor God was het niet zo moeilijk om in gezichten Mozes en anderen ooggetuige te maken van reeds voorbij gegane of toekomstige gebeurtenissen, alsof alles in het heden lag. Daardoor waren zij in staat het verleden, het heden en de toekomst weer te geven in het enige Boek, dat spreekt over het einde van het begin en over het begin van het einde.

OPENBARINGEN VAN GOD

De Heilige Geest toonde ons door beelden, hoe gedeelten van de Bijbel door bovennatuurlijke openbaringen zijn ontstaan en daardoor het predikaat kregen van Goddelijke boodschappen. Toen de kinderen in de Geest taferelen beschreven die zij in gezichten zagen, bracht de Heilige Geest ??n jongen, die ook "in de Geest" was, ertoe om te gaan zitten en bewegingen te maken als bij het schrijven, zin voor zin, terwijl de anderen toekeken en het vertelden. Zo kon ieder duidelijk zien, hoe gemakkelijk het voor God was om een Bijbel te schrijven. De ??n kon neerschrijven wat een ander zag en vertelde.

Wanneer God heden een onwetend, ongeleerd bedelaartje van een smerige Chinese straat kan nemen of een jongen uit een half wilde stam van een ver, eenzaam gebergte, hem kan vervullen met de Heilige Geest, en hem "in de Geest" verplaatsen, begeleid door engelen, om als ooggetuige achter de voorhang te kijken - dingen van het heden, verleden, en van de toekomst, - zou het dan voor God niet net zo gemakkelijk zijn geweest om door gezichten alles wat in de Bijbel staat, ergens aan een uitverkoren werktuig te openbaren en hem een schrijver toe te voegen, die woord voor woord neerschrijft wat gezien en geopenbaard wordt, elke profetie, zoals die door God werd gegeven?

Wanneer onze jongens verplaatst kunnen worden in de tegenwoordigheid van de Heer, en wanneer zij terugkomen en kunnen zeggen:
"Zo spreekt de Heer", zouden dan niet de profeten uit oude tijden hun profetie?n en gezichten berichten en absoluut waarheidsgetrouw kunnen zeggen: "Zo spreekt de Heer"?

Hoe voor God verleden, heden en toekomst ??n zijn, hoe Hij verleden, heden en toekomst als tegenwoordige gebeurtenissen kan openbaren, dat weet ik niet. De Bijbel zegt dat Hij het kan. De Bijbel zegt dat Hij het nog altijd doet.

Wanneer ooit mensen profeteerden, gedreven door de Heilige Geest, wanneer ooit mensen "in de Geest waren op de dag van de Heer" en verplaatst werden naar de hemel, wanneer ooit mensen gezichten hadden "in het jaar dat koning Usia stierf", dan kunnen mensen ook heden nog door de Heilige Geest gedreven worden en profeteren. Zij kunnen ook nu nog "in de Geest" verplaatst worden en de onzichtbare wereld achter de voorhang zien. Zij kunnen ook heden nog gezichten krijgen, zo en zoveel jaar na de dood van koning Usia.

Dezelfde God zit nog altijd op dezelfde troon, heerst over dezelfde wereld, handelt met dezelfde boze harten, door hetzelfde soort mensen, met dezelfde neigingen en hartstochten als Elia.

Sinds God zich in onze dagen openbaart door profetie?n, gezichten en openbaringen - zoals Hij zich overal op aarde openbaart - dan heeft Hij zich precies zo geopenbaard als de Bijbel zegt dat Hij zich van oudtijds aan profeten en heiligen openbaarde.

In onze boze tijd, temidden van dit ongelovig, verhard geslacht, kan en wil de Heer bewijzen, dat hetgeen in de Bijbel geschreven staat, het Woord van de levende God is. Hij kan en wil op bovennatuurlijke wijze onder Zijn gelovigen werken door gaven van de Heilige Geest, en Zijn Woord bevestigen door tekenen die daarop volgen (Mark. 16: 15-20).

Kinderen uit China
Kinderen uit stammen uit China


Index / Vorige / Volgende