Hoofdstuk VIII - De eindtijd en de Wederkomst van Christus

Index / Vorige / Volgende

HOOFDSTUK 8

DE EINDTIJD EN DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

Christus

?Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.?

Door de machtige uitstorting van de Heilige Geest, door gezichten en profetie?n werden wij voortdurend gewaarschuwd, dat het einde van dit tijdperk en de wederkomst van de Heer nabij is.

De Heilige Geest maakte dit hoogtepunt voor de mensheid van onze tijd zo levend en werkelijk, dat niemand van ons er aan twijfelde, dat de Heer nog bijzondere en laatste boodschappen voor Zijn volk te brengen had.

De Bijbel leert ons, dat het tegenwoordige tijdperk zal eindigen in de grootste benauwdheid welke de wereld ooit heeft gezien, en dat de Heer direct na deze benauwdheid zal wederkomen om degenen die boos zijn te vernietigen en de rechtvaardigen te belonen.

De Bijbel zegt ook, dat het hoogtepunt van dit "einde" de oogst zal zijn. Wanneer het onkruid tot volle ontwikkeling is gekomen en wanneer de blaadjes de tarwekorrel omspannen, dan is de zaadkorrel in de volle aar rijp. Wanneer zowel de tarwe alsook het onkruid rijp is, dan zal de Heer met Zijn engelen komen om de oogst in te halen en om de tarwe van het onkruid te scheiden. Met andere woorden: wanneer het rijk van Satan zich in zijn ergste vorm manifesteert en het rijk van God op aarde zijn meest zuivere vorm heeft - het boze en het goede zijn ten volle gerijpt - dan komt de oogst. Verder zegt de Bijbel, dat het kwaad zijn hoogtepunt zal bereiken bij de incarnatie van Satan als heerser over een door demonen bedrogen en geplaagde wereld, en dat deze door Satan bezeten wereldheerser, de "supermens", door de Heer vernietigd zal worden bij Zijn komst.

Het kan zijn dat er iemand is die bedenkingen heeft tegen evengenoemde opvattingen, maar ik wil, zonder nadere uiteenzettingen te geven over dit onderwerp, zo goed als ik maar kan vertellen over de gezichten en openbaringen van de kinderen van Adullam, die weinig of niets van theologie begrijpen.

PESTILENTIE EN OORLOGEN

Van tijd tot tijd profeteerden zij. In die profetie?n zeiden zij, dat er een tijd van hongersnood, pest en oorlog en ellende zou komen en dat dit gepaard zou gaan met vervolgingen van Gods volk. God zou Zijn volk in deze crisis echter op bijzondere wijze van het nodige voorzien en hen beschermen.

E?n van de jongens zag hoe onze onderwijzer probeerde om een maat rijst te kopen. De menigte voor de winkel was zo groot, dat de onderwijzer alleen maar de kans had om iets te krijgen als hij slag leverde met de menigte. Ieder kon slechts ??n maat meel kopen.

In een gezicht werd een ongeleerde en onontwikkelde jongen verplaatst naar onze beschaafde landen en zag hij, hoe de mensen zich op de oorlog voorbereidden, doordat zij bommen, kanonnen en andere vernietigingswerktuigen maakten.

De komst van Satan en zijn incarnatie in de Antichrist werd dikwijls geprofeteerd, en ook in gezichten gezien.

GEZICHTEN OVER SATAN EN DE ANTICHRIST

De kinderen zagen de draak, de duivel met 7 koppen. E?n jongen zag hoe engelen met hem en met zeven van zijn engelen oorlog voerden. De duivel en zijn engelen werden overwonnen en uit de hemel op de aarde geworpen.

De jongens van Adullam zagen deze "supermens", die door de wereld gewenst wordt; het grote voorwerp van aanbidding, die Boeddhisten, Theosofen, Mohammedanen, en andere godsdiensten verwachten. De kinderen zagen deze door de duivel bezetene, als een mooie sterke man, met de schoonheid en kracht van een jongeling.

Ook zagen zij het beeld, dat deze godloochenaar van een Antichrist volgens de profetie?n te zijner tijd zal oprichten als een voorwerp van aanbidding, het beeld dat spreken kan en de wereld verleidt.

Ik vroeg de kinderen hoe zij wisten dat deze mooie sterke man de Antichrist was. Zij zeiden, dat een leger van demonen hem overal volgde en zijn bevelen gehoorzaamde, op zijn woord voor hem uitgingen of achterbleven.

Ook werd de Antichrist op een vlakte gezien, als een dier met zeven koppen. Opnieuw vroeg ik hoe zij wisten dat het de Antichrist was. De kinderen antwoordden, dat de engelen het hen gezegd hadden. Ik wil hier nog even vertellen, dat wanneer de kinderen, evenals Johannes, "in de Geest waren" zij door middel van engelen openbaringen ontvingen. Op dezelfde wijze als Johannes spraken zij met de engelen en kregen van deze hemelse boden wonderlijke voorlichting, die zij zelf niet begrepen.

DE VERVOLGING VAN DE HEILIGEN

Gedurende de tijd dat de "supermens" zijn god verloochenend bewind voerde, hielden de heiligen stand en getuigden trouw, ondanks alle vervolgingen en gevaren. De kinderen zagen de twee getuigen in Jeruzalem. Zij zagen hoe de heiligen, evenals de getuigen, met een grote bovennatuurlijke kracht, de macht der duisternis bestreden en weerstonden in deze vreselijke tijd, een tijd zoals er nog nooit op aarde is geweest en waarin Satan en al zijn engelen en demonen op de aarde losgelaten worden en hevig te keer gaan, omdat zij weten, dat zij slechts weinig tijd hebben. In deze periode kon niemand anders dan een oprecht, met de Geest vervulde heilige, ook maar ??n dag weerstand bieden aan een dergelijke satanische macht en zulke bovennatuurlijke wonderen en geopenbaarde tekenen.
De kinderen zagen hoe de heiligen dan ook vervuld werden met nog grotere bovennatuurlijke kracht van God, met Zijn Geest, die groter is "dan die in de wereld is. " In gezichten zagen zij hoe onder grote vervolgingen het Evangelie gepredikt werd; maar zij ontvingen zo'n macht, dat hun vijanden door ??n woord uit hun mond gedood werden of met allerlei plagen geslagen werden. Deze macht scheen uit hun binnenste te komen en ging van hun mond uit; daarmee straften en sloegen zij hun vijanden. Zij hadden de macht ontvangen die de Heer Zijn volgelingen beloofd had, namelijk om de werken te doen die Hij deed en nog grotere.
Wanneer zij een getuigenis hadden gegeven in een stad die hen verwierp, viel in sommige gevallen, als zij deze verlaten hadden, vuur van de hemel en vernietigde deze boze stad, evenals Sodom en Gomorra weggevaagd werden. Toen de vervolging zwaar werd, werden zij dikwijls in levende lijve door de Heilige Geest weggevoerd zoals Philippus, en zoals de profeten geloofden dat Elia weggevoerd werd. (2 Koningen 2 vers 16). Zij werden door de Geest overgebracht naar een veilige plaats. In tijden van hongersnood en gebrek aan voedsel werden zij door wonderen verzorgd, met brood, vruchten en andere voedingsmiddelen. Engelen dienden hen. Kracht en moed werd hen gegeven om zonder vrees te getuigen.

De Christenen bezaten de macht om in tongen te spreken, in de taal van vreemde volkeren, die het Evangelie nog niet gehoord hadden. Wanneer de jongens of meisjes zo in de Geest predikten konden wij zelf zien, dat het waar was, want als er ??n in vreemde tongen tot een volk sprak dat het voor zich had, legde een ander het uit ( 1 Cor. 14: 28). Beiden spraken zij in andere tongen. De ??n sprak een zin uit en dan vertaalde de ander deze. Zij predikten tot mensen van verscheidene stammen en talen.

Johannes zag een engel in de hemel vliegen met een eeuwig Evangelie, dat aan alle volkeren en talen gepredikt moest worden even voor de val van de grote stad Babylon. Hij zag ook een grote schare uit alle naties, stammen en talen, die niemand kon tellen, en die hun klederen gewassen hadden in het bloed van het Lam, en die uit de grote verdrukking waren gekomen.

Is dit niet naar de Schrift, wat de kinderen in deze gezichten zagen: het Evangelie zal onder dienstbetoon van engelen op bovennatuurlijke wijze in de kracht van de Heilige Geest gepredikt worden, en het zal hetgeen er in de oudste kerk in de dagen van haar vervolging plaats vond, ver te boven gaan ? Is het niet zo, dat de late uitstorting van de Heilige Geest de vroege regen op Pinksteren verre zal overtreffen?

DE LAATSTE WERELDOORLOG

De kinderen van Adullam zagen hoe de meest volmaakte bovennatuurlijke kerk, welke de wereld ooit heeft gezien, haar eind-getuigenis gaf tijdens de grootste vervolgingen en de grootste samenbundeling van alle satanisch - demonische krachten, die ooit op aarde werden ervaren. Zij zagen hoe ter afsluiting van dit eind-getuigenis de antichrist, de satan-mens, de super menselijke wereldbeheerser, zijn krachten verzamelde voor de laatste wereldoorlog van dit tijdperk.

Ook zagen zij de oorlog in het geestenrijk. Hier zagen zij een man op een wit paard, gevolgd door een leger van engelen in witte klederen. Zij zagen ook een ruiter op een rood paard, gekleed in mooie donkerrode klederen, en zijn demonisch, in het zwart gekleed leger, volgde hem.

In enkele gezichten werd ook de oorlog op aarde gezien.
De kinderen zagen oorlogsschepen, die vernietigd werden door bommen welke door vliegtuigen werden afgeworpen. Zij zagen hoe ze met allen, die aan boord waren, in de diepte verdwenen, om nooit weer te worden gezien. Zij zagen hoe aan alle hoeken der aarde legers verzameld werden voor de grote afschuwelijke strijd. De kinderen waren getuige van de verschrikkelijke slag. Gifgassen en dodelijk oorlogstuig eisten ontelbare offers. In het begin werden de doden begraven, maar later werd dit aantal zo groot, dat men zich niet meer om hen kon bekommeren; zij werden op hopen gelegd en dienden als mest voor het land, zoals de profeet had voorzegd.

Te midden van dit gebeuren kwam er een onderbreking door de plotselinge komst van Christus. De zon werd zwart en de maan werd rood als bloed. De sterren vielen in menigte. De hemel beefde en scheen opgerold te worden als een kleed. Er kwam een hevige aardbeving die de aarde deed scheuren. Er ontstonden grote kloven, die de mensen levend verzwolgen. Gebouwen werden vernietigd en stortten ineen, zoals kinderspeelgoed, terwijl ze de bewoners onder zich begroeven. Toen dit nu in de hemel en op de aarde gebeurde, verscheen de Heer aan de hemel. Oud en jong, arm en rijk werden door dodelijke vrees overvallen. In wilde verwarring vluchtten zij alle kanten uit. Mannen vluchtten met lege handen uit hun winkels, zonder ook maar te denken aan hun waardevolle goederen, die enkele ogenblikken tevoren voor hen nog zo belangrijk waren geweest. Gezinnen renden uit hun huizen, zonder nog ??n keer om te zien naar hun luxe, die de hartstocht van hun leven was geweest. Op eenmaal kregen alle mensen maar ??n wens; ze dachten slechts aan ??n ding. Deze ene wens was om te vluchten voor de Rechter, die terug kwam; ze zochten slechts een schuilplaats om zich te verbergen voor de zichtbare Koning van alle koningen. Degenen, die niet gedood werden door de instortende huizen, of niet in de geopende aarde vielen, probeerden de bergen in te vluchten; enigen sprongen in de rivieren en verdronken, anderen doodde zich zelf met hun eigen wapens.

Overal was oproer en ontzetting. En slechts pogingen om te ontkomen aan de toorn van het Lam, want de grote dag van Zijn toorn was gekomen.

Daarna volgden gezichten over de grote maaltijd Gods, waartoe de wilde dieren en vogels werden uitgenodigd om de doden die niet begraven waren en overal op de verwoeste aarde verspreid lagen, op te eten. Men zag hoe honden en wilde dieren van de lijken van mensen aten. Vogels en "straatvegers" van de lucht namen deel aan de maaltijd die God voor hen had aangericht.

Grote maaltijd Gods
Op de dag dat Gog het land van Isra?l aanvalt ? spreekt God, de HEER ? zal mijn woede oplaaien. In mijn hartstocht, in het vuur van mijn toorn zeg ik: Op die dag zal een zware aardbeving het land van Isra?l treffen. De vissen in de zee, de vogels aan de hemel, de wilde dieren, alles wat op het land rondkruipt en alle mensen op aarde zullen voor mij beven. Bergen zullen wegzinken, bergwanden neerstorten, stadsmuren in puin vallen. Ez:38:18-21

Toen de jongens getuige werden van dit grote feest, konden wij hun opmerkingen beluisteren en hun bewegingen zien, terwijl de scene voor ons beschreven en uitgebeeld werd. E?n van hen zei: "Zie toch, hoe de grote adelaar die rijke man daar opeet. Kijk eens hoe hij de prachtige kleren van het lichaam rukt. Kijk daar toch eens! Hij heeft een stuk van zijn vlees genomen en is er mee weggevlogen. "

Een ander zei: "O, zie daar eens, een gier en een kraai eten beiden van een mens. De gier heeft de meeste moed. Hij pikt en pikt en stopt zich vol, neemt niet eens de tijd om te zien, maar de kraai is bang, die neemt een beetje en kijkt dan om zich heen of er geen gevaar dreigt. " "H?, zie je dat daar? Kijk die vogels, die staan om de man heen, die zo goed gekleed is en graven zich naar binnen. "

Daarna wenden de kinderen zich plotseling van de afstotelijke sc?nes af, terwijl zij door hun opmerkingen en hun bewegingen duidelijk uitdrukking gaven aan hun afschuw over dit laatste feestmaal op aarde. Daar zullen de rijken zijn en de machtigen, de leiders der aarde, de industrievorsten, de gefortuneerden, de legeroversten en de leiders van alle antichristelijke instellingen en godsdiensten. Maar niet als gasten die ge?erd worden, maar als voedsel voor de gieren op aarde, waar zij in zelfzuchtige luxe hadden geleefd.

Grote maaltijd Gods
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Rampen treffen volk na volk, een orkaan steekt op van de uithoeken der aarde. De slachtoffers van de HEER liggen over de aarde verspreid. Ze worden niet betreurd, niet weggehaald en niet begraven, maar blijven liggen als mest op het land. Jer 25:32,33

Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen: ?Kom naar Gods grote maaltijd. Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.? Op 19:17,18

Zo hebben de kinderen van Adullam reeds de verschrikkelijke werkelijkheid gezien van het eindresultaat van onze snoevende, materialistische beschaving. Zij hebben de vruchten gezien van het goddeloze zaad en Gods antwoord daarop: "Wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?" Het Woord van God zegt, dat alle volkeren, die God vergeten, in de hel worden geworpen. Omdat God en de engelen het hen geleerd hebben, en het ook zo in de Bijbel geschreven staat, geloven deze eenvoudige kinderen, zonder er aan te twijfelen, dat al de menselijke systemen van opvoeding en de opgeblazen organisatie en rijkdom van deze tegenwoordige wereld zullen uitlopen op: "de grote maaltijd des Heren", waarbij het vlees van de doden meer waarde heeft dan al de pracht en cultuur, die nu de trots is van de levenden.

DE ANTICHRIST WORDT GEBONDEN EN DE DUIVEL WORDT IN DE AFGROND GEWORPEN

De kinderen zagen hoe de Heer en Zijn engelen de Antichrist aan handen en voeten bonden om hem in de hel te werpen.

Ook zagen zij in gezichten hoe de duivel levend naar de rand van de afgrond werd gebracht; hoe een deksel werd opgelicht en hij in de zwarte diepte van de afgrond werd geworpen; hoe de deksel er weer werd opgedaan en de Heer die afsloot met een grote sleutel.

DE KOMST VAN DE HEER EN DE LAATSTE BAZUIN

Wij hebben de gezichten beschreven die verband hielden met de komst van Christus. Er waren echter ook duidelijke gezichten met betrekking tot het lot van de heiligen. De kinderen van Adullam zagen de hemel geopend en zij zagen de Heer nederdalen in heerlijkheid, begeleid door Zijn engelen. Aan weerszijden van Hem en achter Hem volgden grote in het wit geklede legerscharen. Toen de Heer met bazuingeschal kwam, bliezen zij, die in volmaakte orde voor Hem uitgingen, op prachtige bazuinen. Ieder bleef op zijn plaats en in zijn rij. Toen de Heer zo naar de aarde terugkeerde ontvingen de kinderen wonderbare gezichten over de opstanding en opname van de heiligen. De graven opende zich als door een explosie. Lichamen kwamen uit de graven tevoorschijn en werden opeens door de hemelse schare met het heerlijke opstandingslichaam bekleed. Een paar maal zagen zij hoe beenderen bij elkaar kwamen, zoals de kinderen zich in het chinees uitdrukten: "E?n been kwam van het oosten en ??n van het westen. " Deze verspreid liggende beenderen werden met vlees bekleed, veranderd in een opstandingslichaam en werden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. E?n jongen zag een begrafenisstoet, waarbij een gelovige naar het graf werd gedragen. Op weg naar het graf klonk de bazuin, de Heer daalde neer, de kist ging open, de dode stond op, veranderde en ging de Heer tegemoet in de lucht.

Reeds eerder hadden onze kinderen in gezichten enkele mensen van Adullam gezien, die reeds gestorven waren en zich nu in de hemel bevonden. Deze mensen waren in het wit gekleed en verheugden zich erover in het Paradijs de heiligen uit vroegere tijden aan te treffen. De Schrift leert, dat de heiligen vanaf hun dood tot aan hun opstanding een geestelijk lichaam hebben en dat zij voor de opstanding in het wit gekleed gaan.

Toen ik de kinderen een kruisverhoor afnam en hen vroeg hoe zij wisten, dat de heiligen die zij zagen wel of niet waren opgestaan, antwoordden zij, dat ze dit niet wisten, totdat de engelen hen vertelden, dat zij alleen maar de zielen van de heiligen zagen en dat hun lichamen nog niet waren opgestaan. Steeds weer opnieuw ondervroeg ik hen over dit onderwerp en kreeg steeds weer hetzelfde antwoord: de kinderen zagen de heiligen altijd in het wit gekleed; nooit hadden de heiligen vleugelen; alle engelen echter hadden vleugelen. Het was helemaal niet moeilijk om heiligen en engelen van elkaar te onderscheiden.

Al met al zagen wij, van Adullam, de heiligen nu in het wit gekleed in de hemel, terwijl zij toegang hadden tot het Paradijs en zich verheugden in de gemeenschap met Jezus en met de engelen. Zij zagen de komst van de
Heer met "al Zijn heiligen" - al Zijn engelen - bij het geschal van de laatste bazuin; zij zagen de opstanding en de verandering van de lichamen van de heiligen en hun opstijging in de lucht.

HET BRUILOFTSMAAL VAN HET LAM.

Ook zagen zij het bruiloftsmaal van het Lam. In het Paradijs waren grote tafels neergezet, temidden van de mooie bomen en de prachtige bloemen, die een heerlijke geur verspreidden en lofliederen zongen. Alle verloste dieren en planten waren daar ??n in harmonie; zij waren vervuld met de Geest en zongen lofliederen! Hier, in dit niet te beschrijven Paradijs van God stonden op open ruimten de tafels, gereed voor het grote bruiloftsmaal. Engelen en heiligen liepen er rond, speelden op hun harpen, bliezen op bazuinen en zongen lofliederen. Enkele kinderen voerden dit voor onze ogen uit. Zij spoedden zich naar hun met juwelen versierde woningen om hun harpen of bazuinen te halen. Daarna sloten zij zich aaneen voor de muziek op het grootste van alle feesten, het hoogtepunt van de hoop van alle tijden. Grote menigten zongen, dansten en loofden de Koning. Anderen liepen heen en weer en maakten de tafels gereed, zorgden voor de zitplaatsen en droegen gouden schalen met spijzen.
Er was eten in overvloed; bij gerecht zijn bijzondere geur.

Park
In een park mooier dan dit park of enig ander aards park, hadden de kinderen visioenen over het Bruiloftsmaal van het Lam, in Eden het park van de hemel.

Toen alles gereed was, werden de heiligen van alle tijden geroepen, en zij verzamelden zich om de tafels om het bruiloftsmaal van de grote Koningszoon te vieren. De vervulling van al hun verwachtingen, de verwezenlijking van de grootste vreugde - ook in de hemel zelf - kwam tot uiting toen de spelers, de bedelaars, de zondaren, degenen die eens op aarde verstoten waren, van Oost en West kwamen en bij dit feestmaal aan tafel zaten met Abraham, Isaak en Jakob in het Koninkrijk Gods. Toen allen opstonden en de verwachting het hoogtepunt had bereikt, kwam de Zoon zelf en ging aan de tafels zitten, omringd door degenen die gekocht waren door Zijn bloed, de in het wit geklede leden van de bruid, de verlosten uit alle nati?n, stammen en talen. En Hij dronk met hen van de vrucht van de wijnstok.

Adullam zag, hoe de boeken geopend werden op de oordeelsdag. Zij zagen de boeken, waarin de werken van de mensen stonden geschreven en zij zagen de Rechter op de troon, door Wie alle mensen geoordeeld werden naar hetgeen in de boeken geschreven stond. De rechtvaardigen werden in grote groepen aan ??n kant geplaatst, terwijl degenen wier namen niet in het boek des levens stonden, ook in een grote groep aan de andere kant werden geplaatst. De ene groep werd uitgekozen om het Koninkrijk Gods en het eeuwige leven binnen te gaan; de andere groep werd veroordeeld tot het vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

Een enkele had het voorrecht gezichten te ontvangen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De nieuwe hemel was van zo'n verblindende glans dat de kinderen daar niet goed in konden kijken.

Het nieuwe Jeruzalem, de vierhoekige stad, vormde het middelpunt van de nieuwe aarde. Zij zagen de hemelse stad met haar Paradijs, zoals het nu is, maar dan neergedaald op de nieuwe aarde. De gehele aarde leek op het Paradijs, zoals het nu is en eeuwig zal blijven in de stad van God, de bruid van het Lam. Het was de aarde, zoals God die voor Zijn kinderen wilde hebben, meer dan verbeterd door Hem, Die meer dan Overwinnaar is. Het was de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die nieuw geschapen waren en nooit zullen vergaan, de aarde, waar God bij de mensen zal wonen, waar Hij altijd hun God zal worden genoemd en zij voor altijd Zijn kinderen. Amen.

Ka Do Land bergen
Ka Do Land Mountains


Index / Vorige / Volgende